Forum KPS Strona Główna KPS
Krajowe Porozumienie Samorządowe
 
 FAQFAQ   SzukajSzukaj   UżytkownicyUżytkownicy   GrupyGrupy   GalerieGalerie   RejestracjaRejestracja 
 ProfilProfil   Zaloguj się, by sprawdzić wiadomościZaloguj się, by sprawdzić wiadomości   ZalogujZaloguj 

Krajowe Porozumienie Samorządowe - Statut

 
Napisz nowy temat   Odpowiedz do tematu    Forum KPS Strona Główna -> Publikacje
Zobacz poprzedni temat :: Zobacz następny temat  
Autor Wiadomość
Antoni Gut
ModeratorDołączył: 02 Mar 2008
Posty: 51
Przeczytał: 0 tematów

Pomógł: 5 razy
Ostrzeżeń: 0/3
Skąd: Warszawa

PostWysłany: Pią 12:57, 06 Lut 2009    Temat postu: Krajowe Porozumienie Samorządowe - Statut

STATUT STOWARZYSZENIA
Krajowe Porozumienie Samorządowe

Rozdział I
Postanowienia ogólne

§ 1
Stowarzyszenie o nazwie Krajowe Porozumienie Samorządowe jest dobrowolnym, samorządnym, trwałym zrzeszeniem. Celem Stowarzyszenia jest:
1. Kształtowanie postaw obywatelskich i patriotycznych.
2. Rozwój społeczeństwa obywatelskiego, z zachowaniem tradycyjnych, historycznych cech i uwarunkowań kulturowych.
3. Współudział w kształtowaniu polityki; gospodarczej, zdrowotnej, urbanistycznej, mieszkaniowej, społecznej, ekologicznej, oświatowej, kulturalnej oraz bezpieczeństwa i porządku publicznego.
4. Monitorowanie procesów tworzenia i wykonania budżetów gmin, powiatów i województw.
5. Rozwój integracji i współpracy europejskiej.
6. Poprawa jakości treści przekazywanych przez media.
7. Ochrona środowiska naturalnego.
8. Poprawa bezpieczeństwa i porządku.
9. Działalność charytatywna na rzecz dzieci, osób chorych, niepełnosprawnych i starszych.

§ 2
Stowarzyszenie działa na podstawie Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej, ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (Dz.U. nr 20, poz. 104 z późn. zm.), ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. 2003 nr 96 poz. 873 z dnia 29 maja 2003 r.), Kodeksu Postępowania Administracyjnego, Decyzji Europejskiej Konwencji o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności, Międzynarodowego Paktu Praw Obywatelskich i Politycznych, Komisji Wspólnot Europejskich Nr 1367/2006 z dnia 13.XII.2007 w sprawie zastosowania konwencji z Aarhus (Dz.U. Unii Europejskiej z 16.I.2008r.) i niniejszego Statutu.

§ 3
Siedzibą Stowarzyszenia jest m. st. Warszawa.

§ 4
Stowarzyszenie posiada osobowość prawną i może być członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji o podobnym celu działania.

§ 5
1. Stowarzyszenie swoim działaniem obejmuje obszar Rzeczypospolitej Polskiej. Dla właściwego realizowania swych celów Stowarzyszenie może prowadzić działalność poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.
2. Stowarzyszenie jest organizacją pożytku publicznego, prowadzi działalność na rzecz ogółu społeczności i cały dochód przeznacza na działalność statutową.

§ 6
Czas trwania Stowarzyszenia jest nieograniczony.

§ 7
Stowarzyszenie swoje cele statutowe realizuje przez:
1. Inicjowanie i wspieranie działań mających za zadanie podtrzymywanie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej.
2. Inicjowanie i wspieranie działań mających na celu upamiętnianie miejsc pamięci narodowej.
3. Upowszechnianie i obronę praw człowieka, wolności, własności prywatnej oraz swobód obywatelskich.
4. Propagowanie wartości prorodzinnych oraz inicjowanie i wspieranie działań na rzecz obrony praw rodziny.
5. Propagowanie wolności gospodarczej i działalności gospodarczej.
6. Promowanie zatrudnienia i aktywizacji zawodowej.
7. Inicjowanie i wspieranie działań na rzecz uwłaszczenia i własności prywatnej.
8. Upowszechnianie i obronę praw najemców lokali mieszkalnych i innych.
9. Upowszechnianie i obronę praw członków spółdzielni mieszkaniowych.
10. Inicjowanie i wspieranie działań na rzecz aktywności społecznej oraz promocji i organizacji wolontariatu.
11. Inicjowanie i wspieranie działań służących wytwarzaniu atmosfery zaufania między ludźmi.
12. Promocję zdrowia oraz działanie na rzecz dzieci, osób starszych i niepełnosprawnych.
13. Upowszechnianie i promocja kultury fizycznej, sportu, turystyki i krajoznawstwa.
14. Upowszechnianie i ochrona praw konsumentów.
15. Inicjowanie i wspieranie działań na rzecz zbudowania systemu ratownictwa i ochrony ludności.
16. Upowszechnianie wiedzy i umiejętności na rzecz obronności państwa.
17. Występowanie z wnioskami do władz państwowych i samorządowych o nadanie członkom Stowarzyszenia i innym osobom orderów i odznaczeń.
18. Wspieranie rzeczowe i organizacyjne osób fizycznych oraz prawnych zabiegających o pozyskiwanie środków finansowych z Unii Europejskiej i wszystkich osób podejmujących działania zgodne z postanowieniami i duchem niniejszego Statutu.
19. Propagowanie i inicjowanie współpracy gmin, powiatów i województw.
20.Współpracę z organami samorządów gminnych, powiatowych i wojewódzkich,
1) w określaniu kierunków rozwoju gmin, powiatów i województw,
2) w tworzeniu i analizie wykonania ich budżetów,
3) w uchwalaniu miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego,
4) w procesach przekształceń i likwidacji zakładów i jednostek budżetowych,
5) w wytyczaniu polityki gospodarczej, zdrowotnej, urbanistycznej, mieszkaniowej, społecznej, ekologicznej, oświatowej i kulturalnej.
21.Uczestniczenie na prawach strony w rozumieniu Kodeksu Postępowania Administracyjnego w postępowaniach administracyjnych prowadzonych przez organy państwowe i samorządowe, w sprawach dotyczących:
1) decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu,
2) komercjalizacji i prywatyzacji przychodni, szpitali i innych placówek służby zdrowia,
3) komercjalizacji i prywatyzacji szkół oraz innych placówek oświatowych i kulturalnych,
4) prywatyzacji innych nieruchomości będących własnością samorządową lub Skarbu Państwa,
5) pozwoleń na usunięcie drzew i krzewów,
6) koncesji i pozwoleń na poszukiwanie i eksploatację wód geotermalnych i innych źródeł energii odnawialnej,
7) tworzenia i likwidacji targowisk,
Cool tworzenia, przekształcania i likwidacji szkół oraz placówek oświatowych i kulturalnych,
9) wniosków o dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej,
10) roszczeń majątkowych i zwrotu nieruchomości,
11) upamiętniania miejsc pamięci narodowej.
22.Ogłaszanie stanowiska Stowarzyszenia w sprawach dotyczących integracji Polski z innymi państwami europejskimi.
23. Uczestnictwo w debacie publicznej w sprawach dotyczących integracji Polski z innymi państwami europejskimi.
24.Doradztwo i pomoc w sprawach dotyczących relacji obywateli Rzeczypospolitej Polskiej z Unią Europejską.
25.Wspieranie osób występujących z wnioskami o dofinansowanie przedsięwzięć, środkami Unii Europejskiej.
26.Ogłaszanie stanowiska Stowarzyszenia w sprawach oszczerstw i pomówień obrażających uczucia narodowe i religijne oraz powodujących zgorszenie publiczne. W uzasadnionych przypadkach występowanie z pozwami do sądów, przeciwko autorom i dystrybutorom w/w treści.
27.Propagowanie zasad zrównoważonego rozwoju.
28.Inicjowanie i wspieranie działań mających na celu ochronę przyrody.
29.Inicjowanie i wspieranie działań mających na celu pozyskiwanie energii odnawialnej.
30.Inicjowanie i wspieranie działań mających na celu zagospodarowanie i utylizację odpadów.
31.Inicjowanie i wspieranie działań na rzecz utrzymania porządku i bezpieczeństwa publicznego oraz przeciwdziałanie patologiom społecznym.
32.Inicjowanie i wspieranie działań mających na celu zabezpieczenie mieszkańców na wypadek klęsk żywiołowych, katastrof i innych zagrożeń czasu pokoju.
33.Bezpłatne organizowanie wystaw, pokazów, balów oraz innych imprez masowych.
34.Udział w programach radiowych, telewizyjnych i internetowych.
35.Wydawanie druków ulotnych, gazet, czasopism i książek.
36.Tworzenie programów internetowych oraz audycji radiowych i telewizyjnych.
37.Inicjowanie i wspieranie działań mających na celu produkcję filmów oraz przedstawień teatralnych, telewizyjnych i radiowych.
38.Organizowanie zebrań organizacyjnych i spotkań otwartych.
39.Organizowanie i uczestnictwo w marszach, wiecach, pikietach i pochodach.
40.Bezpłatne doradztwo, pomoc prawną, szkolenia oraz wymianę informacji i doświadczeń.
41.Współpracę i wzajemną pomoc członków Stowarzyszenia.
42.Prowadzenie działalności integrującej członków Stowarzyszenia poprzez aktywność kulturalną, rekreacyjną i towarzyską.

§ 8
Stowarzyszenie dla realizacji swych statutowych celów może powołać inne organizacje.
§ 9
Realizując powyższe cele, Stowarzyszenie opiera się na społecznej pracy swoich członków. Może jednak zatrudniać pracowników do prowadzenia swych spraw.

§ 10
Stowarzyszenie może tworzyć Koła oraz zespoły tematyczne i problemowe.

§ 11
Członkiem Stowarzyszenia może być pełnoletni obywatel Rzeczpospolitej Polskiej bądź cudzoziemiec, który złoży deklarację członkowską stwierdzającą gotowość realizacji celów Stowarzyszenia.

§ 12
Członkostwo Stowarzyszenia nabywa się na podstawie uchwały Zarządu, z dniem jej podjęcia.

§ 13
1. Członkowie Stowarzyszenia zobowiązani są:
1) swoją postawą i działaniami przyczyniać się do wzrostu roli i znaczenia Stowarzyszenia,
2) dbać o jego dobre imię,
3) zabiegać o poprawę opinii społecznej i klimatu wokół spraw i interesów społeczności lokalnych,
4) popierać i czynnie realizować cele Stowarzyszenia,
5) przestrzegać postanowień Statutu,
6) regularnie opłacać składki.
2. Członek ma prawo brać udział w życiu Stowarzyszenia,
1) przysługuje mu bierne i czynne prawo wyborcze,
2) może wnioskować we wszystkich sprawach dotyczących celów i funkcjonowania Stowarzyszenia,
3) korzystać z lokali Stowarzyszenia,
4) posiadać legitymację i nosić odznaki Stowarzyszenia,
5) korzystać z rekomendacji, gwarancji i opieki Stowarzyszenia w swojej działalności społecznej, zawodowej i innej,
6) korzystać nieodpłatnie z urządzeń technicznych, poradnictwa i obsługi prawnej, które Stowarzyszenie stawia do dyspozycji członków,
7) korzystać z innych możliwości, jakie posiada Stowarzyszenie.

§ 14
1. Osoby prawne zostają członkami wspierającymi poprzez złożenie oświadczenia woli Zarządowi Stowarzyszenia, który podejmuje w tej kwestii stosowną uchwałę.
2. W takim samym trybie następuje ustanie członkostwa wspierającego Stowarzyszenia.
3. Formę i rodzaj wspierania Stowarzyszenia członkowie wspierający ustalają z Zarządem Stowarzyszenia.
4. Członkowie wspierający korzystają z praw przysługujących zwyczajnym członkom wymienionym w § 13 ust. 2 pt. 2 - 6.

§ 15
Skreślenie z listy członków Stowarzyszenia następuje przez:
1. Rezygnację członka.
2. Skreślenie przez Zarząd, w przypadku rażącego naruszenia zapisów Statutu.
3. Śmierć członka.

§ 16
Od uchwały Zarządu w sprawie skreślenia z listy, członek ma prawo odwołać się do Walnego Zebranie Delegatów, na 30 dni przed datą Walnego Zebrania Delegatów.
Uchwała Walnego Zebrania Delegatów jest ostateczna.

Rozdział II
Władze Stowarzyszenia

§ 17
Władze Stowarzyszenia
1. Walne Zebranie Delegatów
2. Zarząd
3. Komisja Rewizyjna
§ 18 Kadencja władz Stowarzyszenia trwa 3 lata.

§ 19
Uchwały wszystkich władz Stowarzyszenia zapadają zwykłą większością głosów przy obecności, co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania, jeśli dalsze postanowienia Statutu nie stanowią inaczej.

§ 20
Najwyższą władzą Stowarzyszenia jest Walne Zebranie Delegatów.
1. Walne Zebranie Delegatów zwołuje Zarząd, najpóźniej w dniu zakończenia kadencji władz Stowarzyszenia powiadamiając o jego terminie, miejscu i porządku obrad wszystkich delegatów w sposób skuteczny, co najmniej 21 dni przed dniem rozpoczęcia obrad.
2. W Walnym Zebraniu Delegatów dla jego ważności, winno w nim uczestniczyć, co najmniej połowa delegatów w pierwszym terminie, w drugim może ono skutecznie obradować bez względu na liczbę uczestników z zastrzeżeniem ust.6 niniejszego paragrafu.
3. Delegatem na Walne Zebranie Delegatów jest członek Stowarzyszenia wybrany przez członków koła bezwzględną większością głosów, w proporcji jeden Delegat na każdą rozpoczętą trzydziestkę członków.
4. Kadencja Delegata na Walne Zebranie Delegatów trwa trzy lata, licząc od dnia wyboru.
5. Do kompetencji Walnego Zebrania Delegatów należy:
1) uchwalanie regulaminu obrad Walnego Zebrania Delegatów,
2) rozpatrywanie i zatwierdzenie sprawozdań Zarządu i Komisji Rewizyjnej,
3) udzielanie absolutorium ustępującemu Zarządowi,
4) wybór członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej,
5) uchwalenie programu działania Stowarzyszenia,
6) uchwalanie zmian Statutu,
7) podejmowanie uchwał o powołaniu przez Stowarzyszenie innych organizacji,
Cool rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu wniesionych przez członków,
9) rozpatrywanie skarg członków Stowarzyszenia na działalność Zarządu,
10) podjęcie uchwały w sprawie rozwiązania Stowarzyszenia.
6. Dla podjęcia uchwał w sprawie: zmian Statutu, odwołania Zarządu, Komisji Rewizyjnej oraz rozwiązania Stowarzyszenia wymagana jest kwalifikowana większość 50% + 1 głos przy obecności 2/3 Delegatów na Walne Zebranie Delegatów w pierwszym terminie i 50% obecności w drugim terminie.
7. Każdemu Delegatowi przysługuje jeden głos.

§ 21
Nadzwyczajne Walne Zebranie Delegatów jest zwoływane przez Zarząd z własnej inicjatywy, na wniosek Komisji Rewizyjnej lub dziesięciu procent członków Stowarzyszenia nie później niż dwadzieścia dni od dnia wpłynięcia wniosku.

§ 22
1. Przedmiotem obrad Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Delegatów mogą być tylko sprawy, dla których zostało ono zwołane.
2. Pozostałe przepisy, co do zwoływania i przebiegu Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Delegatów stosuje się odpowiednio jak do Walnego Zebrania Delegatów.

§ 23
1. Zarząd składa się z 7 członków wybranych przez Walne Zebranie Delegatów.
2. Zarząd konstytuuje się na swym pierwszym po wyborach zebraniu wybierając ze swego grona; Prezesa, Wiceprezesa, Sekretarza i Skarbnika.
3. Do kompetencji Zarządu należy:
1) reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz i działanie w jego imieniu,
2) wyrażanie woli Stowarzyszenia,
3) kierowanie pracą Stowarzyszenia,
4) zarządzanie funduszami i majątkiem Stowarzyszenia,
5) tworzenie i likwidacja kół oraz określanie terenu ich działania,
6) określanie formy udziału członków Stowarzyszenia w wyborach,
7) przyjmowanie nowych członków,
Cool powoływanie i rozwiązywanie zespołów tematycznych i problemowych,
9) zwoływanie Walnego Zebrania Delegatów,
10) ustalanie wysokości składek członkowskich,
11) występowanie do władz państwowych i samorządowych z wnioskami o nadanie członkom i innym osobom, orderów i odznaczeń za działalność zgodną z celami Stowarzyszenia.
12) upoważnianie Prezesów Kół i innych osób do występowania w imieniu Stowarzyszenia do władz państwowych i samorządowych w sprawach określonych szczegółowo w § 7 niniejszego Statutu.

§ 24
1. Komisja Rewizyjna składa się 5 członków wybranych przez Walne Zebranie Delegatów.
2. Na pierwszym posiedzeniu po wyborze Komisja Rewizyjna wybiera ze swego grona Przewodniczącego i Sekretarza.
3. Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:
1) kontrola Stowarzyszenia, w szczególności Zarządu Stowarzyszenia i Zarządów Kół,
2) składanie wniosków w przedmiocie absolutorium dla Zarządu na Walnym Zebraniu Delegatów,
3) występowanie z wnioskiem o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Delegatów.

ROZDZIAŁ III
Struktury Stowarzyszenia

§ 25
Jednostką organizacyjną Stowarzyszenia jest Koło, jego terenem działania jest jedna lub więcej gmin.

§ 26
Koło jest utworzone i może podjąć działania po podjęciu uchwały przez Zarząd Stowarzyszenia o jego utworzeniu i określeniu jego terenu działania.

§ 27
Do utworzenia Koła potrzeba, co najmniej 5 członków.

§ 28
Władze Koła
1. Walne Zebranie Koła
2. Prezes Koła
3. Zarząd Koła

§ 29
Kadencja władz Koła trwa 1 rok licząc od dnia wyboru.


§ 30
Walne Zebranie Koła jest zwoływane przez Zarząd Koła najpóźniej w ostatnim dniu kadencji władz Koła. Do uczestnictwa w nim są upoważnieni i zobowiązani wszyscy członkowie Koła. Zarząd Koła o miejscu, terminie i programie Walnego Zebrania Koła powiadamia członków Koła w sposób skuteczny na 7 dni przed dniem Walnego Zebrania Koła. Każdemu członkowi przysługuje jeden głos.

§ 31
Do kompetencji Walnego Zebrania Koła należy:
1. Ustalenie liczby członków Zarządu Koła.
2. Ocena działalności Prezesa Koła, udzielenie bądź odmowa udzielenia absolutorium ustępującemu Prezesowi i członkom Zarządu Koła.
3. Wybór Prezesa Koła.
4. Wybór członków Zarządu Koła.
5. Przyjęcie Planu działania Koła przedstawionego przez wybranego na nowa kadencję Prezesa Koła.

§ 32
Nadzwyczajne Walne Zebranie Koła zwołuje Zarząd Koła.
1. Z własnej inicjatywy.
2. Na wniosek dwudziestu procent członków Koła.
3. Na wniosek Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia.

§ 33
Przepisy, co do zwoływania i przebiegu Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Koła stosuje się odpowiednio jak do Walnego Zebrania Delegatów.

§ 34
Prezes Koła jest wybierany bezwzględną większością głosów wszystkich członków Koła.

§ 35
Prezes Koła kieruje całokształtem działalności Koła.
1. Jest przewodniczącym Zarządu Koła.
2. Reprezentuje Stowarzyszenie na terenie działania Koła.
3. Realizuje zadania zlecone przez Zarząd Stowarzyszenia, w szczególności zadania opisane w § 7 niniejszego Statutu.

§ 36
Zarząd Koła składa się z Prezesa i 3 – 8 członków wybranych przez Walne Zebranie Koła.

§ 37
Na pierwszym posiedzeniu po wyborze Zarząd Koła, na wniosek Prezesa Koła, wybiera ze swego grona Wiceprezesa, Sekretarza i Skarbnika.

§ 38
Do kompetencji Zarządu Koła należy:
1. Kierowanie działalnością Koła.
2. Prowadzenie ewidencji członków Koła i zbieranie składek członkowskich.
3. Zwoływanie Walnego Zebrania Koła.


Rozdział IV
Majątek Stowarzyszenia

§ 39
1. Majątek Stowarzyszenia powstaje ze składek członkowskich, publicznych zbiórek pieniężnych, darowizn, spadków, zapisów, dotacji oraz ofiarności publicznej.
2. Wysokość składek, tryb ich ewidencjonowania, terminy płatności ustala Zarząd Stowarzyszenia uchwałą.
3. Funduszami i majątkiem Stowarzyszenia zarządza Zarząd.
4. Do reprezentowania Stowarzyszenia oraz do zaciągania zobowiązań majątkowych jest upoważniony Prezes i Członek Zarządu bądź dwóch Członków Zarządu łącznie upoważnieni pisemnie przez Prezesa.
5. Nie udziela się pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem Stowarzyszenia w stosunku do członków, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi pracownicy pozostają w związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej "osobami bliskimi".
6. Nie przekazuje się majątku stowarzyszenia na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności, jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach.
7. Nie można wykorzystywać majątku Stowarzyszenia na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich.
8. Członkowie Stowarzyszenia nie mogą dokonywać zakupu na szczególnych zasadach towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie Stowarzyszenia, członkowie organów Stowarzyszenia lub pracownicy oraz ich osoby bliskie.


Przepisy końcowe

§ 40
Stowarzyszenie może używać Logo, skrótu KPS, oraz pieczęci z adresem.

§ 41
Stowarzyszenie może przyjmować i zlecać zadania zgodne z postanowieniami Statutu i służące realizacji jego celów.

§ 42
W razie zmniejszenia się składu władz Stowarzyszenia wymienionych w § 17 pkt. 2 i 3 oraz władz Koła wymienionych § 28 pkt. 3 w czasie trwania kadencji, uzupełnianie ich składu może nastąpić w drodze kooptacji. Kooptacji dokonują pozostali członkowie organu, którego skład uległ zmniejszeniu. W tym trybie można powołać nie więcej niż połowę składu organu.

§ 43
1. Stowarzyszenie rozwiązuje się na podstawie uchwały Walnego Zebrania Delegatów lub w innych przypadkach przewidzianych w przepisach prawa.
2. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia, Walne Zebranie Delegatów określa sposób jego likwidacji oraz przeznaczenie majątku Stowarzyszenia.
3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Statutem mają zastosowania postanowienia ustawy Prawo o stowarzyszeniach.


Post został pochwalony 0 razy
Powrót do góry
Zobacz profil autora
Wyświetl posty z ostatnich:   
Napisz nowy temat   Odpowiedz do tematu    Forum KPS Strona Główna -> Publikacje Wszystkie czasy w strefie CET (Europa)
Strona 1 z 1

 
Skocz do:  
Możesz pisać nowe tematy
Możesz odpowiadać w tematach
Nie możesz zmieniać swoich postów
Nie możesz usuwać swoich postów
Nie możesz głosować w ankietach

fora.pl - załóż własne forum dyskusyjne za darmo
Powered by phpBB © 2001, 2005 phpBB Group
Regulamin